Gastgezinnen

Reeds gastgezin

Heruitnodigingen 2022

Oekraïne
Na onze laatste update-mail van 13 april jl. – waarbij je kon vernemen dat we het Wallonië-project dienen af te sluiten – hebben we niet stil gezeten. Je las dat we inspanningen doen om ons te richten tot initiatieven waar mensen/kinderen/jongeren die op de vlucht zijn vanuit het Oekraïense oorlogsgebied, collectief verblijven. We hebben contacten gelegd met meerdere instellingen maar kregen nog geen concreet voorstel. De specifieke diensten rond deze Oekraïense vluchtelingenopvang in de stad Mechelen en Antwerpen bekijken welke aanvulling we kunnen zijn in hun nooddorpen. De opstart van deze bewoning is ook nog maar recent. Ook hebben we onze werking voorgesteld aan Fedasil en het Bisdom Gent. Deze laatste namen al contact op met de parochiepriester van hun Oekraïense parochiegemeenschap in Gent en men probeert weeshuizen in Oekraïne te bereiken. Gelijktijdig werd een zustergemeenschap in Kortenberg aangesproken die net hun klooster heeft verlaten en die hun gebouw beschikbaar wil stellen als opvangplek. Gezien ook dit nog niet is ingevuld met bewoners, wacht men af.

Hopen op nieuwe gastkinderen in 2023?

We zijn opnieuw 1 maand later sinds onze laatste update en juni dikt reeds aan. Gezien je ondertussen geen positief nieuws van ons ontving, had je al lang het vermoeden dat we opnieuw een kinderloze-Euro-Children-zomer tegemoet gaan.

Inderdaad, ook ditmaal is het voor 2022 ‘Geen zomer deze zomer’!

Het ontbrak ons zeker niet aan inspanningen, energie en tijd om contacten te leggen om Oekraïense kinderen uit te nodigen. Uit gesprekken die we hadden tot deze week met initiatieven in eigen land, blijkt er niet onmiddellijk een noodzaak. In de nooddorpen in Antwerpen en Mechelen verblijven vooral moeders met kinderen en deze willen uiteraard samenblijven. Zij hebben op dit moment uiteraard geen verlangen om hun kind enkele weken af te staan, ook al is het in een warm gezin. De niet-begeleide minderjarigen die hier vertoeven, worden reeds opgevangen in gastgezinnen. Toch willen deze 2 stadsdiensten onze werking blijven volgen om – als de tijd aanbreekt dat deze mensen terug huiswaarts kunnen (ook al voelt dit niet als snel aan) – we voor deze groep iets kunnen betekenen. Misschien willen die kinderen dan wel even terug op vakantie, naar het land dat zich zo gastvrij open stelt voor mensen op de vlucht.

Wel kwamen we – via het bisdom Gent waar een Oekraïense parochie leeft – in contact met een organisatie in het Oekraïense Liviv welke kinderen en jongeren in huizen opvangt. Dit zijn zowel wezen, als kinderen uit moeilijke thuissituaties of waar ze niet meer in gezinsverband kunnen samenleven door de oorlog. Hun ouders kunnen de streek waar de gevechten plaatsvinden, niet verlaten daar ze zich actief willen/moeten inzetten… en in gevaar leven. Deze ouders brengen hun kind op die wijze in een veilige opvang. Met de Oekraïense vrijwilligster Chrystyna hadden we reeds een heel fijn infogesprek. Met onze gastgezinnen zouden we een mooie aanvulling kunnen zijn om die kwetsbare groep kinderen toch een zomervakantie aan te bieden. Ons project werd snel voorgelegd aan het bestuur en het lijkt erop dat we dit samen praktisch zullen bekijken gezien er eerstdaags een nieuwe online-meeting wordt gepland met hun directeur Father Roman. Wel berichtten ze ons dat de angst nu te groot is om de kinderen  volgende maand te laten reizen. Stel dat die oorlog… Graag willen ze uitkijken wat mogelijk is voor de komende zomer 2023… als de omstandigheden het toelaten.

Je leest het, onze inzet is niet nutteloos geweest, maar de oorlog in Oekraïne blokkeert ook deze kinderen, jullie als gastgezin en wij als Euro-Children (net als zoveel in deze wereld) om ‘normaal’ verder te doen. Gelukkig blijven we ons gesteund voelen door jullie, die allen begrip hebben in deze moeilijke tijd. We hopen dan ook oprecht dat jullie die gastvrijheid blijven aanhouden voor de zomer van 2023! Je weet het, we laten ons horen, als we meer kunnen vertellen.

 

Wallonië
In de voorbije maanden vertelden we via mailing aan onze (kandidaat)gastgezinnen en onze lezers in het tijdschrift dat we contacten onderhielden met personen en organisaties om een bijkomend project Wallonië op te starten. Dit uiteraard n.a.v. van de grote watersnood in de Vesdervallei vorige zomer 2021. Dat deze opstart niet simpel verliep, kon je ook al lezen en horen, ook al kregen we een grote hulp en ondersteuning van Caritas-medewerker Miriam. Net voor het paasverlof, eind 03/2022, kregen we van onze derde connectie opnieuw een negatief antwoord op onze uitnodiging om kinderen in onze bestaande en nieuwe gastgezinnen op te vangen. De afwijzingen waren steeds terugkerend: het selecteren van kwetsbare kinderen vraagt ook van hun kant enige inspanning waardoor men op zoek moet naar medewerkers of vrijwilligers. Ook dienen de ouders van deze kinderen geïnformeerd over onze werking bij een (huis)bezoek en een infomoment, wat ook tijd en energie kost. En we stoten vooral op het feit dat deze gezinnen niet happig zijn om hun kind op vakantie te laten gaan. Gezinnen in minder kansrijke situaties hebben het moeilijk om hun kind te laten deelnemen aan activiteiten, ook op school of in een vereniging, dus is een vakantie van meerdere dagen is voor hen niet vanzelfsprekend. Steeds was er een groot enthousiasme bij onze contactpersoon in Wallonië toen we ons voorstelden en steeds opnieuw waren deze mensen verwonderd en teleurgesteld dat men dat hun gemeenschap deze kansen niet wou nemen.
Hierdoor hebben we, na 3 pogingen, beslist om dit idee te laten rusten.

BELARUS: ON HOLD!

Door de wereldwijde pandemie in 2020 konden we geen kinderen ontvangen in onze gastgezinnen. In de zomer van 2021 sloot Wit-Rusland zijn grenzen door de politiek spanningen aldaar, waardoor onze kinderen geen toestemming kregen om in groep te reizen.
Het zal u niet verbazen dat we onze gastvrijheid voor onze gastkinderen uit Wit-Rusland niet kunnen verder zetten in de komende zomer van 2022. De huidige oorlog in Oekraïne heeft een grote invloed op de inwoners van Belarus, gezien hun betrokkenheid. Dit doet pijn, niet alleen voor ons, maar vooral voor onze kinderen aldaar en hun gezinnen. Het was dan ook een emotioneel moment toen onze collega’s van Caritas Belarus ons tijdens de online-meeting op 22/02/2022 vertelden dat hun overheidslicentie tot het organiseren van kindervakanties werd ingehouden. Hun totale leven en hun vrijheden worden geblokkeerd. Tot hun en onze spijt moeten we onze samenwerking bijgevolg (hopelijk tijdelijk) on-hold zetten. Maar we beloofden om contacten te blijven houden en ons project na dit alles verder te zetten.

SLOVAKIJE & KROATIE
Uit deze landen komen nog enkele jong-volwassen blijvend op vakantie komen, ook al wordt door Euro-Children hiervoor geen groepsverblijf meer georganiseerd. Uiteraard gaat het hier enkel over meerderjarige jongeren die een jarenlange en sterke band hebben opgebouwd met hun gastgezin. Ook aan jullie, trouwe gastouders, vragen we om ons op de hoogte te houden van hun komst voor deze zomer 2022.
Zoals jullie weten (zie rubriek hieronder) komen wij graag tussen in de transportkosten en zorgen voor de persoonlijke verzekering tijdens hun verblijf.
Wij zijn jullie alvast dankbaar voor de jarenlange trouw aan jullie gastkind en die opgebouwde band. Iets wat ons met Euro-Children samenhoudt.

Onze bijdrage aan trouwe gastouders

Sinds jaar en dag betaalt elk gastgezin een onthaalbijdrage. Dit is de enige persoonlijke bijdrage die wij jullie per werkjaar aanrekenen en wijzigt niet wanneer er meerdere kinderen in 1 gezin worden opgenomen. Alle andere kosten dragen we zelf en verzamelen we door giften, activiteiten, evenementen, verkoop enz. Gezien onze gastgezinnen de kinderen kosteloos opnemen in hun gezin, hebben wij beslist om de onthaalbijdrage vanaf 2019 te verlagen naar €25. Het is niet eenvoudig vandaag om gastgezinnen te vinden en we beseffen dat de opoffering, ook financieel, niet evident is. Zo hopen we dat deze financiële toegeving, ook een stimulans kan blijven voor onze trouwe gastgezin.

Weet, dat wanneer jullie een meerderjarig gastkind persoonlijk/op eigen initiatief uitnodigen jullie natuurlijk niet meer gebonden zijn aan de opgelegde groepsperiode van onze werking, daar deze overtocht meestal zonder tussenkomst van Euro-Children gebeurt. Wel willen we jullie bijstaan in deze regeling, indien jullie dit wensen.
Euro-Children neemt ook dan graag de kosten van een tijdelijke persoonlijke verzekering op zich en wil tegemoetkomen in de gemaakte transportkosten, zolang het gastkind studeert, uiteraard in het verleden via Euro-Children werd uitgenodigd én de kostprijs niet hoger ligt dan het ticket welke we voor onze kinderen in groep betalen.
Wil jij als trouwe gastouder genieten van deze steun, stuur een mailtje met de gegevens van jouw gastkind en een kopij van de transportfactuur naar gastouders@euro-children.be.

Vrijwilligers gezocht

Dat een vereniging pas draait als er vrijwilligers zijn, dat weten we allemaal. Dit is voor onze VZW niet anders. Alles, maar ook alles, gebeurt dank zij de inzet van vele vrijwilligers. Een groep mensen dat zich plichtsbewust inzet om net het doel van Euro-Children (kinderen uit andere Europese landen, waar het leven toch wat minder zorgeloos is, een vakantie aan te bieden bij onze gastgezinnen) mogelijk te maken. Maar ook vrijwilligers komen en gaan. Ook bij ons gebeurt dit. Enkele (gewezen) gastouders gaven het signaal dat ze na dit werkjaar (na tientallen jaren!) liever de fakkel willen doorgeven. Ja, dan kan je alleen maar dankbaar zijn om hun jarenlange belangeloze inzet (en dit zullen we ten gepaste tijd uiteraard officieel meedelen en vieren…. Oei, ook dat moet wachten).

Dit wil ook zeggen dat we nieuwe krachten moeten aanspreken. Ook dit wordt een uitdaging.

Misschien maken we jou warm, wil jij wel eenmalig bij een activiteit of een deeltaak bij onze dagelijkse werking opnemen om zo de toekomst van Euro-Children te helpen verzekeren.

Misschien, wil jij er eens over praten wat dit betekent, wat dit inhoudt. Doe een belletje, mail ons of vul onderstaand formulier in…

Misschien word jij onze nieuwe team-collega!

Ja! Ik wil graag vrijwilliger worden!